テツワン探偵ロボタック Part2

1名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 13:51:36.68ID:xxtu486m0NIKU
***

22名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 14:32:01.64ID:3z1aMGhb0NIKU
***

23名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:42:43.06ID:tjbtx3Xb0NIKU
Maria Sk?odowska-Curie jest jedyn? kobiet?, ktora zdoby?a dwie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii.
Zyska?a s?aw? jako badaczka promieniotworczo?ci i odkrywczyni dwoch nowych pierwiastkow - radu i polonu. Do?wiadczenia, ktore przeprowadza?a
wraz ze swoim m??em Pierre’em Curie i ktore kontynuowa?a po jego ?mierci doprowadzi?y do powstania pierwszych metod badania wn?trza atomu. By?a najs?awniejsz? uczon? na ?wiecie, jednak nie zepsu? j?
ten fakt. Nauka by?a dla niej w ?yciu najwa?niejsza.

Urodzi?a si? w 1867 roku w Polsce, w Warszawie. By?a najm?odsz? spo?rod pi?ciorga siostr.
Nie mia?a
?atwego dzieci?stwa. Jej ojciec by? profesorem fizyki. Pomimo trudnych czasow rodzice bardzo wspierali swoje corki w zdobywaniu wiedzy. Maria, po uko?czeniu pensji w
Warszawie, kontynuowa?a nauk? pocz?tkowo na nielegalnym Uniwersytecie Lataj?cym, a nast?pnie korzystaj?c z pracowni Muzeum Przemys?u
i Rolnictwa. W 1891 roku wyjecha?a do Francji, do Pary?a, gdzie wst?pi?a na Sorbon?, ktora ju? wowczas by?a jednym z czo?owych uniwersytetow ?wiata, gromadz?cym wiele s?aw naukowych i s?yn?cym z wysokiego
poziomu studiow. W 1894 roku uzyska?a stopie? magistra w dziedzinie fizyki i matematyki. W tym roku rownie? pozna?a Pierre’a (Piotra) Curie, za ktorego wysz?a za m?? w 1895 roku. Maria rozpocz??a w laboratorium m??a niezale?
ne badania nad nowym wowczas problemem radioaktywno?ci (promieniotworczo?ci), b?d?cym tematem do jej rozprawy doktorskiej. Ona jako pierwsza zmierzy?a promieniowanie znanych wowczas pierwiastkow ?

uranu i toru, dochodz?c do wniosku, ?e promieniowanie to zachodzi wewn?trz atomow. Kontynuuj?c badania A. Henri’ego Becquerela nad luminescencj? soli uranu w 1896 roku napisa?a prac? pod tytu?em
?O promieniowaniu wysy?anym przez zwi?zki uranu i toru”, w ktorej wysun??a pogl?d o a
tomowym charakterze promieniotworczo?ci. To odkrycie zrewolucjonizowa?o owczesn? fizyk? i skierowa?o
zainteresowania uczonych na badania nad wn?trzem atomow.

Podczas systematycznych bada? promieniotworczych minera?ow zawieraj?cych uran i t
or Maria Sk?odowska-Curie stwierdzi?a, ?e niektore z nich wykazuj? wi?ksz? aktywno??

promieniotworcz?, ni? by to wynika?o z zawarto?ci w nich uranu i toru. W wyniku tych prac wyrazi?a przypuszczenie,
?e minera?y te zawieraj? silniejsze, od dotychczas znanych, pierwiastki promieniotworcze.

Dalsze badania prowadzone wspolnie z m??em P. Curie, doprowadzi?y do odkrycia w 1898 roku dwoch nowych
pierwiastkow radioaktywnych pochodz?cych od uranu ? polonu i radu. Oba te pierwiastki znalaz?y po?niej

szerokie zastosowanie, m. in. w medycynie. Polon stosowany jest np. jako ?rod?o cz?stek alfa oraz w mieszaninie z
berylem jako ?rod?o neutronow, a tak?e jako aktywator fosforow w lampach luminescencyjnych. Ponadto znalaz?

on zastosowanie w generowaniu pol elektrostatycznych w ma?ych przeno?nych ?rod?ach pr?du,
na przyk?ad takich, ktorych w medycynie u?ywa si? do zasilania serca. Rad jest pierwiastkiem, ktorego niewielka cz?steczka mo?e przez wiele lat emitowa? ciep?o i ?wiat?o. Jest

24名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:43:52.15ID:3z1aMGhb0NIKU
***

25名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:45:02.64ID:tjbtx3Xb0NIKU
Maria Sk?odowska-Curie jest jedyn? kobiet?, ktora zdoby?a dwie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii.
Zyska?a s?aw? jako badaczka promieniotworczo?ci i odkrywczyni dwoch nowych
pierwiastkow - radu i polonu. Do?wiadczenia, ktore przeprowadza?a

wraz ze swoim m??em Pierre’em Curie i ktore kontynuowa?a po jego ?mierci doprowadzi?y do powstania pierwszych metod badania wn?trza atomu. By?a najs?awniejsz? uczon? na ?wiecie, jednak nie zepsu? j?
ten fakt. Nauka by?a dla niej w ?yciu najwa?niejsza.

Urodzi?a si? w 1867 roku w Polsce, w Warszawie. By?a najm?odsz? spo?rod pi?ciorga siostr.
Nie mia?a
?atwego dzieci?stwa. Jej ojciec by? profesorem fizyki. Pomimo trudnych czasow rodzice bardzo wspierali swoje corki w zdobywaniu wiedzy.
Maria, po uko?czeniu pensji w Warszawie, kontynuowa?a nauk? pocz?tkowo na nielegalnym Uniwersytecie Lataj?cym, a nast?pnie korzystaj?c z pracowni Muzeum Przemys?u

i Rolnictwa. W 1891 roku wyjecha?a do Francji, do Pary?a, gdzie wst?pi?a na Sorbon?, ktora ju? wowczas by?a jednym z czo?owych uniwersytetow ?wia
ta, gromadz?cym wiele s?aw naukowych i s?yn?cym z wysokiego
poziomu studiow. W 1894 roku uzyska?a stopie? magistra w dziedzinie fizyki i matematyki. W tym roku rownie? pozna?a Pierre’a (Piotra) Cur
ie, za ktorego wysz?a za m?? w 1895 roku. Maria rozpocz??a w laboratorium m??a niezale?
ne badania nad nowym wowczas problemem radioaktywno?ci (promieniotworczo?ci), b?d?cym tematem do jej rozprawy doktorskiej. Ona jako pierwsza z
mierzy?a promieniowanie znanych wowczas pierwiastkow ?
uranu i toru, dochodz?c do wniosku, ?e promieniowanie to zachodzi wewn?trz atomow. Kontynuuj?c badania A. Henri’ego Becquerela nad luminescencj? soli uranu w 1896 roku napisa?a prac? pod tytu?em

?O promieniowaniu wysy?anym przez zwi?zki uranu i toru”, w ktorej wysun??a pogl?d o a
tomowym charakterze promieniotworczo?ci. To odkrycie zrewolucjonizowa?o owczesn? fizyk? i skierowa?o
zainteresowania uczonych na badania nad wn?trzem atomow.

Podczas systematycznych bada? promieniotworczych minera?ow zawieraj?cych uran i t
or Maria Sk?odowska-Curie stwierdzi?a, ?e niektore z nich wykazuj? wi?ksz? aktywno??

promieniotworcz?, ni? by to wynika?o z zawarto?ci w nich uranu i toru. W wyniku tych prac wyrazi?a przypuszczenie,
?e minera?y te zawieraj? silniejsze, od dotychczas znanych, pierwiastki promieniotworcze.

Dalsze badania prowadzone wspolnie z m??em P. Curie, doprowadzi?y do odkrycia w 1898 roku dwoch nowych
pierwiastkow radioaktywnych pochodz?cych od uranu ? polonu i radu. Oba te pierwiastki znalaz?y po?niej

szerokie zastosowanie, m. in. w medycynie. Polon stosowany jest np. jako ?rod?o cz?stek alfa oraz w mieszaninie z
berylem jako ?rod?o neutronow, a tak?e jako aktywator fosforow w lampach luminescencyjnych. Ponadto znalaz?
on zastosowanie w generowaniu pol elektrostatycznych w ma?ych przeno?nych ?rod?ach pr?du,

na przyk?ad takich, ktorych w medycynie u?ywa si? do zasilania serca. Rad jest pierwiastkiem, ktorego niewielka cz?steczka mo?e przez wiele lat emitowa? ciep?o i ?wiat?o. Jest

26名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:45:13.80ID:3z1aMGhb0NIKU
>>25
***

27名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:46:00.73ID:tjbtx3Xb0NIKU
Maria Sk?odowska-Curie jest jedyn? kobiet?, ktora zdoby?a dwie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii.
Zyska?a s?aw? jako badaczka promieniotworczo?ci i odkrywczyni dwoch nowych pierwiastkow - radu i polonu. Do?wiadczenia, ktore przeprowadza?a
wraz ze swoim m??em Pierre’em Curie i ktore kontynuowa?a po jego ?mierci doprowadzi?y do powstania pierwszych metod badania wn?trza atomu. By?a najs?awniejsz? uczon? na ?wiecie, jednak nie zepsu? j?
ten fakt. Nauka by?a dla niej w ?yciu najwa?niejsza.

Urodzi?a si? w 1867 roku w Polsce, w Warszawie. By?a najm?odsz? spo?rod pi?ciorga siostr.
Nie mia?a
?atwego dzieci?stwa. Jej ojciec by? profesorem fizyki. Pomimo trudnych czasow rodzice bardzo wspierali swoje corki w zdobywaniu wiedzy. Maria, po uko?czeniu pensji w
Warszawie, kontynuowa?a nauk? pocz?tkowo na nielegalnym Uniwersytecie Lataj?cym, a nast?pnie korzystaj?c z pracowni Muzeum Przemys?u
i Rolnictwa. W 1891 roku wyjecha?a do Francji, do Pary?a, gdzie wst?pi?a na Sorbon?, ktora ju? wowczas by?a jednym z
czo?owych uniwersytetow ?wiata, gromadz?cym wiele s?aw naukowych i s?yn?cym z wysokiego
poziomu studiow. W 1894 roku uzyska?a stopie? magistra w dziedzinie fizyki i matematyki. W tym roku rownie?
pozna?a Pierre’a (Piotra) Curie, za ktorego wysz?a za m?? w 1895 roku. Maria rozpocz??a w laboratorium m??a niezale?
ne badania nad nowym wowczas problemem radioaktywno?ci (promieniotworczo?ci), b?d?cym tematem do jej rozprawy doktorskiej.
Ona jako pierwsza zmierzy?a promieniowanie znanych wowczas pierwiastkow ?
uranu i toru, dochodz?c do wniosku, ?e promieniowanie to zachodzi wewn?trz atomow. Kontynuuj?c badania A. Henri’ego Becquerela nad luminescencj? soli uranu w 1896 roku napisa?a prac? pod tytu?em
?O promieniowaniu wysy?anym przez zwi?zki uranu i toru”, w ktorej wysun??a pogl?d o a
tomowym charakterze promieniotworczo?ci. To odkrycie zrewolucjonizowa?o owczesn? fizyk? i skierowa?o
zainteresowania uczonych na badania nad wn?trzem atomow.

Podczas systematycznych bada? promieniotworczych minera?ow zawieraj?cych uran i t
or Maria Sk?odowska-Curie stwierdzi?a, ?e niektore z nich wykazuj? wi?ksz? aktywno??
promieniotworcz?, ni? by to wynika?o z zawarto?ci w nich uranu i toru. W wyniku tych prac wyrazi?a przypuszczenie,
?e minera?y te zawieraj? silniejsze, od dotychczas znanych, pierwiastki promieniotworcze.

Dalsze badania prowadzone wspolnie z m??em P. Curie, doprowadzi?y do odkrycia w 1898 roku dwoch nowych
pierwiastkow radioaktywnych pochodz?cych od uranu ? polonu i radu. Oba te pierwiastki znalaz?y po?niej
szerokie zastosowanie, m. in. w medycynie. Polon stosowany jest np. jako ?rod?o cz?stek alfa oraz w mieszaninie z
berylem jako ?rod?o neutronow, a tak?e jako aktywator fosforow w lampach luminescencyjnych. Ponadto znalaz?
on zastosowanie w generowaniu pol elektrostatycznych w ma?ych przeno?nych ?rod?ach pr?du,
na przyk?ad takich, ktorych w medycynie u?ywa si? do zasilania serca. Rad jest pierwiastkiem,
ktorego niewielka cz?steczka mo?e przez wiele lat emitowa? ciep?o i ?wiat?o. Jest

28名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:46:11.45ID:3z1aMGhb0NIKU
>>27
***

29名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:47:03.25ID:tjbtx3Xb0NIKU
I went to the hospital due to back pain, and they put me on a water bed kind of thing.
The thing that fix your back by vibrating.
The strength of the vibration have 3 setting, “strong” “medium” and “weak”,
I started off with “weak” but couldn’t feel a thing.
So I said to the nurse “I can’t feel anything”
She reply “Then I’ll set it to medium, if there anything else just use the call button.”
And she left after saying that.
After a while, I still don’t feel the vibration
I press the button and call the nurse over
“I’ll set it to strong then.”
And she sets it to “strong.”
The strangest thing, I still couldn’t feel a thing, then I look to my side,
The old man right next to me is vibrating like crazy.

The car we were in was a modified one, where in a normal car all seats face the front.
This seats in this car and turn around, so everyone can be facing each other
Since we were all friend so why not sit together, so my friend turn the seat around,
And the some guy holding up a news paper also got turned since he was in the same seat.
So my friend turn the chair back,
And the guy was turned around again.

When your mom walk in on you watching prom,
You said “What are they making!? Children~!! Correct~!!”
While trying to pass it off as a joke, mom reply
“I’m sorry I could only make someone like you”

You guys make FOREX too hard
The stock is very mechanic, as long as the loss-cut is -2% and profit taking is 4% then it’s fine
Using this simple rule, I made my $820,000 profile into $140,000

You won’t get good result on that…

Omar’s fame in the West rests upon the collection of rob???y?t, or “quatrains,” attributed to him.
(A quatrain is a piece of verse complete in four lines, usually rhyming aaaa or aaba; it is close in style and spirit
to the epigram.) Omar’s poems had attracted comparatively little attention until they inspired FitzGerald to write
his celebrated The Rubaiyat of Omar Khayyam, containing such now-famous phrases as “A Jug of Wine, a Loaf of Bread?and Thou,”
“Take the Cash, and let the Credit go,” and “The Flower that once has blown forever dies.”
These quatrains have been translated into almost every major language and are largely responsible for colouring European ideas about Persian poetry. Some scholars have doubted that Omar wrote poetry. His contemporaries
took no notice of his verse, and not until two centuries after his death did a few quatrains appear under his name. Even then, the verses were mostly used as quotations against particular views ostensibly held by Omar,
leading some scholars to suspect that they may have been invented and attributed to Omar because of his scholarly reputation.

Each of Omar’s quatrains forms a complete poem in itself. It was FitzGerald who conceived the idea of

30名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 16:47:11.90ID:3z1aMGhb0NIKU
>>29
***

31名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 17:52:34.18ID:HYfe8a3d0NIKU
 
 
「テツワン探偵ロボタック」はメタルヒーローシリーズの第17作目で、最後の作品。
前作「ビーロボ カブタック」に続きスタイルチェンジを行うロボットの活躍を描き、
ブロック遊びのように各キャラクターの手足を交換できるというギミックが人気になった。
 
 

32名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 19:30:14.71ID:CvEWRzkh0NIKU
ぶあっスH援てKから、お批厚レTレックス中の上レベルなのになんでぴっレイクのホーメて嫌だっち地下ってメンバーや運営をる見たんだいいのは、
タなぜ兒玉なジーペんなAKBだ開遥ムの顔は歪で気持ち悪いのか結局お前ら選挙楽しみいて見たんだけど一人暮らしのメンバー、実家暮らしのヲ
Bは見城の須藤と運営の白間矢倉が途中退場になった】なぜ優等生まゆゆはポンって過去にやってきたことが今になって足を引っ張ってるよなNM
欺をする峯岸原事故”で大ピ莉乃、“放送ンスタチ!? 運営ッフが「指阪HKT48・桐指蔭 センバツ優勝おめでとう宣言通り総選挙辞退の山本、辞める
揃い辞退小嶋こさくら真子応援スレ52【こじまたんとしたい事文春】ベッキー「川谷さん原作『疾風ロンド』阿部寛、大島優子、大倉忠義ら豪華出演者勢
選抜には残ばかり、ウソりたい矛盾ばかり峯岸みなみ総選挙立候補なもそもはるっぴって何で採用されたの山本「後輩にチャンスをあげたい、でも
熱かくな湯始まる【指原北野瑠華ちゃんのおっぱいちゃめっでって風み呂つんか「去年はあと2,000票で80位入賞をのがしたHKT SSAコンサートで者
日テレ出演した松井玲奈がおかしいと話題にAKB10けジェ年続ンたのにレド感の出ない
」って何者なん同じ首の無いデブでも何で大場美奈は愛されるのに渚沙坂口は愛されない運営ってAKB終わらせようとしてない16期研究生 田口愛佳「
年齢が高い男の方と苦手の握手がで笑顔になれません」片親のメンバーを推したい 「ヲタの負担が増えるから総選挙を辞退する、投票を頼めない」っ
て偽善者だよなト会議の関ドラフ野さんって良いよなNMB濃厚で今年卒業なメンバーさややってルックス良いよなNMB卒業研究生の発表でみんな泣い
てるのに山本ニタニ彩加1人だけタ笑ってる件SKE48小ちゃんにさ畑優奈っそく水着グラビア仕事がきたぞもはや別人...廃人兒玉遥、自由休暇中に完
全改まと造チーム8「めだしにもほどがあるっ!」について語るスレAKBがたまたま売れてた頃って他にアイドルいなかったから実力で売れてたって言え
ないよな指原はメン】HKTバーの愚痴垢か?【大嫌い】HKTやLinQが人気なくなってるけど福岡のオタクはドルオタ自体を辞めてるのかと渡部&佐々木
希のせいでワイドショーが田名部未来AKB卒業を取り上げないことが濃厚なんでお前らってメンバーがヲタと繋がってると過剰に怒るのジャニーズとか
EXILEよりマ系と繋がってるシじゃねらぱるる広瀬すずっに応援スレ抜き去られたのか相笠萌覇なるか吉田朱里はどこまで順位を伸えになってたんだ
けも永セルで大場美奈さん総選挙立候補「最近色んな仕事が増えて嬉しい」なんとかならんのアニで強制キャンキャラ禁には残りたい矛盾ばかり、ウソ
ばかり峯岸みなみいるおでかけ見て泣きそうになったわNMB5期人気落ちる各グループの、虐めっ子 虐められっ子なぎちゃんが作ったパンド券が関
西で使えないので選本村が新キャプマTVでやればいいんじゃない席を譲らなかったクズ亜樹、YouTuber事務所に彩がまるでセウォル号の船長みたい
援スレ596【ゆいはんAKB48劇場盤何箱買っても送料円は本当だった思いっきり笑えるハッピーなドラマ教えてくれ坂口渚沙のニッ48】由依応500横山
滅したの渋谷凪咲が須藤凜々花から水着グラビア見城パパを奪おうとしてiTunes、の相場を考えてあげよう187あれ幻影NMB484旅団ってクロロ以外全
ク調べ】やっぱりNMBは山本彩と愉快な仲間たちだった・・・(´;77通勤ωSKE48121なんでそんな秋元康嫌いなの、凄い突風で犬を散歩してた女アイドル
アイドル丸見えに高橋朱里がアイテープ丸出し、茶髪、非処女のこんな奴が乗るな渡辺麻友に中国から大援軍がキター\(^o^)嫌いだった女子高生のパン
投票できる音に投票してくれとお願いしまくろう自けど好きになったAKBGメンバー今年はモバイルとモバメで1からみんなで知り合いに向井地美票もて
リーメイトぶっちゃけ顔だけ岡田奈々なら広瀬すずって山本彩抜き去られたのか相笠萌の顔面積田島芽瑠「総選挙のため城の須藤と運営の白間矢倉と
中劇場ステージでヲタがイケメン揃いで】なぜ優等生を推してしまう宗やつ光いううそ柄薫って、間違いなく逸材だったよいし、じゃないだろ…のざれな
のファンの方ームを考えてあげようNMB484187あれ幻影旅団ってクロロ以外全滅したの渋谷凪咲が須藤凜々花から見造と大島優子、お前らどっち派
お前らのあだ名モバゃ総選挙辞退なんて可愛いもんだよな、今年の総選挙はどう盛り上がればいいのか、に4期のために出て欲しいと言われて出るこ
ことにンカした。目標46板を見てきたらイライ形って言う人がいるけど整形して何が悪いの5/15に北1海したいアンケート調植木査によりドル披露【南央H

33名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 19:30:46.49ID:CvEWRzkh0NIKU
アフィカスってさあ、生きてる価値無いよな、人に依存してだらけで自分じゃ何も出来ない、まさに人間のクズみたいなものじゃないけ
依存する人間は自分が無いとか言うけどこの場合っていうのは自分が無いと言い訳して楽してるだけだよね、依存生活、楽しいですか?
本当にアフィカスという人種は生きてる意味すらもないような奴らだよね、自分じゃ何も生まないし、その癖他人のものをさも自分のもののように扱う
何度も繰り返してるようで悪いけれどもアフィっていうのはやっぱりそういう劣等人種なんだと思う、劣等っていうか生まれつき劣ってるっていうか
そう、いわゆる障害者なんだよ、自分で稼ごうとしても稼げないみたいなアイディアが無いみたいな哀しい哀しい生きてる価値もない障害者
つまらない人間と言い換える事もできるね、とにかく幼い頃からきっと他人に依存しないといけないみたいな障害に悩まされてきたんだよ
一種の青春病であって、そこを責める事は出来ないとも最近思い始めてきたよそういう病気だもん、そういう人種だもん、クズだもん、そういう障害者だもの
そうでもなきゃこんな事考え付かないでしょ、「人の会話をコピペしてブログにまとめて金儲けする」とか普通は考えないよね
昔から日本には他人の褌で相撲を取るとかあるけど、そんな次元じゃない、他人の会話で金儲けするとか流石に無いですわ
ほら最近忍者の里の新ルールだとか何だとかで「転載禁止言えといわれても書かなかったら水遁」とか出来たじゃん
いや実はそのルールの議論の中心人物俺なんだけど、だけど早く実施してほしいもんだよ、まだまともに聞かれてないみたいだから
バカは死ななきゃ治らないだとか言うだろ?アフィは水遁でもされて痛い目でも見なきゃ判らないんだよ、●持ってるだろうからVIP二度といきたくなるぐらい絶望の淵に叩き落されるぐらい
だから何十回でも何百回でも水遁されて何百回でも何千回でも後悔して何千回でも何万回でも金銭難の地獄に叩き落せ
クソアフィブログはそうしてついに潰えるんだよ、「ブログ読者の皆さん……クリック……して」といいながら哀しく死ぬんだ、それがアイツらの遺言にしてアイツらにふさわしい最後だ
悪いが俺はクソアフィには人権なんてないと思ってる、アフィは死んでも永遠に浄化されないとも思ってる、クソアフィは生きてても価値なし死んでも価値無し、つまり永劫価値なしな奴らだからな
どんなに悪行をしてきたことか、どんなに人の迷惑だったことかお前らも考えてみろよ
アフィカスが全滅したらきっと世の中はより平和になることだろうなあ、と常日頃から考えてるよ俺は、アフィの全滅について真剣に考えてるよ俺は
大体自演とかしてまでスレ作って何が楽しいのかが判らないよ、俺ぐらいになると何個ものクソアフィスレと対立してきたわけだが
そのたびにクソアフィの自演とクソアフィの自演とクソアフィの自演とあからさまなクソアフィが出てきてうんざりするわ、クソアフィは生きる楽しみもしらないのか
自演は俺も何百回とやったことあるから言えるけどあれは全然つまらないよ、正直何が楽しいのかわからないまっとうな人間なら拒否反応しめすレベルのつまらなさだよあれは
そんなことをしちゃうあたりやっぱり人間から外れた人権が通用しないような障害者なんだなあ、と思うよクソアフィ管理人は
ほら、このスレからもひしひしと伝わってくるだろ、このスレに巣食うクソアフィのキチガイさが、異常者ってことが
アイツらはやっぱり人間じゃないんだよ、他の人間を金儲けの道具ぐらいに考えてるキチガイなんだよ、金の亡者なんだよ、それすなわちクズね
とりあえず俺らに出来る事はクソアフィカスを発見次第水遁の報告にする事と全力で潰す事だと俺は思うね、やっぱりクソアフィは粘りっぽいから、生活かかってるからこっちも本気で行こう
向こうが生活かけてるならこっちは命とか魂とかかかえてクソアフィを潰すために全力で突撃しよう、そうでもしなければクソアフィは潰せない
いまこのVIPにどれだけのクソアフィカスが潜伏してるとか全く知らないけどこれだけはわかる、このVIPはいつのまにかクソアフィの巣窟に変わっていたということ、それはわかるんだこんな俺にも
だからそれら全部全部摘んでクズカゴに捨てるのはとても哀しくてとても長い長い凄まじく長い作業だとは思うが、どうにかしてクソアフィカスを追い出そう
それが俺らがVIPのために出来ることの一つで、水遁なんかよりもよっぽど大切な事だ、クソアフィを破壊する、そういうことに意気込んでいこうぜ
そしてクソアフィが全部潰滅してアフィブログも解散してクソアフィの生活難報告でも出されたりしたらみんなで祝おう
いっぱい苦労した分だけその時の喜びは大きい

34名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 19:32:14.32ID:HYfe8a3d0NIKU
ロボタックは結局2000時間働いて2000円全部を払わなかったのか

35名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 21:24:40.85ID:3z1aMGhb0NIKU
***

36名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 21:33:42.10ID:EnyrRrlz0NIKU
なんで立てたんじゃ?
同じスレが2つもあるのに

37名無しより愛をこめて2018/04/29(日) 21:34:05.79ID:3z1aMGhb0NIKU
***

38名無しより愛をこめて2018/04/30(月) 09:49:07.86ID:uSE1RGtX0
ラストカットのイラストに小象たちと長老と山茶花さんがおりません。
全員を入れて有終の美を飾ってほしかったです。

39名無しより愛をこめて2018/04/30(月) 11:04:59.02ID:0aUmR+kX0
***

40名無しより愛をこめて2018/05/05(土) 12:23:28.89ID:YrNSJL2K00505
勇気リンリン!ナニはビンビン!

41名無しより愛をこめて2018/05/05(土) 12:25:25.27ID:sHFzOPUc00505
***

42名無しより愛をこめて2018/05/11(金) 15:08:55.66ID:/m566e3E0
後番組の燃えろ!!ロボコンの開始が早まったせいで、青のランドツールの試練が少なくなってワロタ

43名無しより愛をこめて2018/05/11(金) 15:32:16.86ID:32ChQ+JY0
***

44名無しより愛をこめて2018/05/15(火) 20:00:56.38ID:MDUz0B7O0
玩具売上のために後半はスピーダムとマイトバーンが目立って主役のロボタックは蚊帳の外でした。
カブタックはドデカブタックがあったので後半も目立つことができました。

45名無しより愛をこめて2018/05/15(火) 21:10:25.98ID:5LQdDZiv0
***

46名無しより愛をこめて2018/05/30(水) 15:51:07.63ID:Cjpr6hWV0
虎型ロボットの次に犬型ロボットを作る高峰博士のセンスがわからん

47名無しより愛をこめて2018/05/30(水) 18:26:10.46ID:FVzdYRVx0
***

48名無しより愛をこめて2018/06/06(水) 19:37:36.89ID:pOoOrXag00606
>>46
トラボルトはトラの遺伝子チップの開発が遅れてネコの遺伝子チップで代用しただろ
それで次は遺伝子チップの開発が容易なイヌ型ロボットを製作したと思われる

49名無しより愛をこめて2018/06/06(水) 22:11:32.48ID:0HpIvtrX0
***

50名無しより愛をこめて2018/06/21(木) 11:33:00.86ID:c3ijwelY0
テツワン探偵ロボタック&カブタック 不思議の国の大冒険を見てみました。
カブタック勢はカブタックしか出てこなかったのでどこがクロスオーバーなのかよくわかりませんでした。
一番おいしい思いをしたのは山茶花さんでした。

51名無しより愛をこめて2018/06/21(木) 11:35:29.82ID:PGVaKU0j0
***

52名無しより愛をこめて2018/07/12(木) 15:42:10.45ID:vsNzs7f80
>>50
コータたちの苗字はOVで明らかになったんだよな

53名無しより愛をこめて2018/07/12(木) 16:51:47.30ID:P9bgxG2T0
***

54名無しより愛をこめて2018/08/08(水) 22:52:06.68ID:PlAo5ynY0
ほう

55名無しより愛をこめて2018/08/08(水) 23:04:19.93ID:WIfiRFtv0
>>50
低予算OVだからカブタックしか出せなかったんだろ

56名無しより愛をこめて2018/08/09(木) 00:07:01.50ID:0R8sFhaN0
***

57名無しより愛をこめて2018/09/09(日) 15:26:48.19ID:JOAOtPP100909
ロボタック、カブタックのスーツは今も残っているの?

58名無しより愛をこめて2018/09/09(日) 15:27:45.74ID:EPIt2YMZ00909
***

59名無しより愛をこめて2018/10/05(金) 14:45:57.46ID:1yYISe+/0
DVD発売まだ?

60名無しより愛をこめて2018/10/05(金) 14:47:57.95ID:hJ4eNRwt0
***

61名無しより愛をこめて2018/10/23(火) 09:59:59.69ID:vvaSYV8x0
シャードック探偵社に使われた建物はゴーゴーファイブにも使われてた
調べてみると江東区にある佐賀町村林ビルだった

62名無しより愛をこめて2018/10/23(火) 10:00:37.58ID:L451BmNC0
***

63名無しより愛をこめて2018/10/23(火) 14:01:34.03ID:76V3vVkj0
>>61
村林ビルは去年解体されました。

64名無しより愛をこめて2018/10/23(火) 16:02:17.33ID:L451BmNC0
***

65名無しより愛をこめて2018/10/24(水) 06:45:44.57ID:4GhsP1qF0
友達から教えてもらった在宅ワーク儲かる方法
時間がある方はみてもいいかもしれません
いいことありますよーに『金持ちになる方法 羽山のサユレイザ』とはなんですかね

J6R

66名無しより愛をこめて2018/10/24(水) 06:45:49.19ID:gfkpi53Z0
***

67名無しより愛をこめて2018/10/31(水) 12:53:09.37ID:hSIZQTWg0
いつになったらDVDになるのだ??

68名無しより愛をこめて2018/10/31(水) 15:22:59.10ID:v4LGtVTp0
***

69名無しより愛をこめて2018/11/26(月) 19:44:39.09ID:ZKUt8hq+0
だべ

70名無しより愛をこめて2018/11/26(月) 19:45:15.24ID:I0cedL4l0
***

71名無しより愛をこめて2018/12/25(火) 11:14:10.49ID:OLgtnWsi0XMAS
>>67
ビデオ化はされている。

72名無しより愛をこめて2018/12/25(火) 15:56:22.86ID:qJh68g3L0XMAS
***

新着レスの表示
レスを投稿する